ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Myat Miba Co.,Ltd

Thilawa Industrial Zone, Thanlyin, Yangon
Main sector : Packaging
Contact Person :
Daw Kyi Kyi Shein
Phone No :
+95 12305384, +95 973068229, +95 95502863
Email :
headoffice@myatmiba.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.myatmiba.com
Products :
Packing, Filling & Wrapping Materials & Equipment