ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအဆင့်သင့်ဖြစ်မှု အခြေအနေဆန်းစစ်ချက်