အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

Coffee

Coffee

CoffeecreditShutterstockcom
Varieties/Forms/uses/applications Premium and specialty
Arabica,Robusta
Level of Export Development in Myanmar Myanmar exported 860 tonnes of coffee,
worth EUR 1.2 million. The largest export destination in value was China (31%, mainly commercial grades), followed by the USA (16%, specialty and premium coffee), and Japan (13%, specialty and premium coffee).
Promising markets  China, USA, Japan, UK,Germany,Belgium

 

 

Step into Export Business