วัตถุประสงค์

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยมีนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุญาตให้จดทะเบียนแล้วและทะเบียนจัดตั้งเลขที่ ชม ๓๖๕ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษา แก่เด็กที่ยากจน และสาธารณกุศล
3. เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทัศนะศึกษาทางธรรม
4. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
6. เพื่อสงเคราะห์อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี
7. เพื่ออุปการะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ พระภิกษุ-สามเณร ผู้ขาดทุนทรัพย์ใน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ปัจจุบันมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้ให้การสนับสนุนเด็กไทยและปรัชญาของมูลนิธิฯ คือการให้เยาวชนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี และทำให้ทุกความพยายามมั่นใจว่า แต่ละโครงการของมูลนิธิฯ มีผลต่อความมั่นคง และมีความหมายในชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญ ประการหนึ่ง ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ สามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการบรรลุถึงพันธกิจดังกล่าว มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จึงได้ก่อตั้งขึ้นใน ปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ ๘๘๔ ของประกาศกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จึงได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสเป็นปีแรกในจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย และได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเด็กที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ให้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ สามารถสร้างโอกาส ในการศึกษาให้แก่เด็กยากจนไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ คน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายมากกว่า ๙๐ โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานและ องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกพื้นที่การดำเนินงานของ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ