คณะผู้ดำเนินงาน

ฤทธิ์ดาวัลย์ วัฒนเดชาวงษ์

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ประจำสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นางณัฐนันทน์ ขำอภัย

นักสังคมสงเคราะห์ ประจำสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นางสุนีย์ ใบสุขันธ์

หัวหน้าฝ่ายงานโภชนาการ ประจำสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นางสาววรกาญจน์ วัฒนเดชาวงษ์

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ประจำสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นายแสงเมือง ลุงจอ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร และฝ่ายควบคุมพาหนะ (พนง.ขับรถ) ประจำ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นายซาย ล้า เท

อาสาสมัคร / เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ประจำ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นายสาคร สุริยาสุข

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ประจำสถานสงเคราะห์.

นางสาว ก้อย ลุงต๊ะ

แม่บ้านประจำสำนักงานสถานสงเคราะห์