คณะผู้บริหาร

พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์

(พระครูบาน้อย เขมปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

พระขจรศักดิ์ คำมา

รองผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ฝ่ายปกครอง และบริหารงานทั่วไป

พระชลธร วิงวอน

รองผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ฝ่ายฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน

พระธีราพิสุทธิ์ ธีรวัชรานุกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ฝ่ายธุรการ-สารบรรณ และงานบริการ

พระศักดากร วัฒนเดชาวงษ์

เลขานุการผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

พระมหานิช จองจ้อย

รองผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ฝ่ายบริหารการศึกษา

นพรัตน์ ปันธิ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และผู้ทรงคุณวุฒิ