แผนงานในอนาคต

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) มีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตามแนวทางที่ปรากฎพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาเด็ก และเยาวชนทุกคนในประเทศไทย

และตั้งแต่นี้เป็นต้นไป มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ มีแผนยุทธศาสตร์ที่อยากจะพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเป็นพลเมือง กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตยและมีความสุข

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ยึดเอาเป้าหมายหลักของการพัฒนาตามกรอบแนวทาง ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ตั้งและที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการและกิจกรรมต่อไป โดยมุ่งเน้นพื้นที่การดำเนินงานในภาคอีสานเป็นลำดับสำคัญ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นยุทธศาสตร์และกระบวนการที่มีมิติของการพัฒนาและเงื่อนไขต่างๆ ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก – A World Fit for Children” ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๙ กำหนดให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” มีสาระสำคัญ ในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตของเด็กให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น