အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ABOUT MYANTRADE

Special Economic Zones

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒ အရ  မန္တလေးတိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသ စီးပွားရေးဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရေးဇုန်နှင့်  ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် Master Plan များရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် (၃)ခုမှာ 

   (က) သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်

  ( ခ ) ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်

  ( ဂ) ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်

၃။ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့မှ စ၍ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန(ယခင် -အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန) က တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန (Focal Ministry) တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၉-၆-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ (၅/၂၀၁၆)အရ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက (၁၅-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် အဆိုပါတာဝန်ကို စတင်လွှဲပြောင်း တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။