အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ABOUT MYANTRADE

Contact Us

Regional Trade Centres

Myantrade(website)
----------------
U Tun Naing                                               
Deputy Director
Phone: +95 67 3430 290
Email: tunnaingpku@gmail.com
Myanmar International Trade Center
-------------------------------
Dr. Thet Lwin Oo                                                
Deputy Director
Phone: +95 1385336
Email: mitcmyantrade@gmail.com