အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

About Myantrade

Myantrade အကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့အား အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်၍ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အာဆီယံ နိုင်ငံများ အကြား ကျွမ်းကျင်မှု

aboutus

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု စံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့သည် အာဆီယံနှင့် အမျိုးသားအဆင့် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မူဘောင်များကို အခြေပြု ကိုးကားလျက် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် (၄) ဆင့်ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ (က) အသင့်အတင့် ကျွမ်းကျင် အဆင့် (ခ) ကျွမ်းကျင်အဆင့် (ဂ) အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်အဆင့် (ဃ) လုပ်ငန်းခွင် ကြီးကြပ်သူအဆင့် တို့ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အနေဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ (က) မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံမှ ရရှိသော ကျွမ်းကျင်မှုအား အသိအမှတ်ပြုပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး (ခ) သတ်မှတ်ထားသော အဆင့် (၄) ဆင့်ပေါ် မူတည်၍ လုပ်သား လိုအပ်ချက်များသော အလုပ်အကိုင်များအား အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုစံများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ရေး (ဂ) ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး (ဃ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုအပ်သည့် ဘေးကင်းကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများအား ထည့်သွင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုစံ အခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းများ၏ အရည်အသွေးအား မြင့်မားစေရေး ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ISO 9001-2015 အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ အရည်အသွေးပြည့် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အား လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ ယင်းစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူ NSSA သည် လေ့ကျင့်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စသော နယ်ပယ်အသီးသီး၌ ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကိစ္စရပ်များစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ GIZ ၊ Swisscontact ၊ JICA ၊ ADB ၊ ILO ၊ Lux Development Agency ၊ အောင်မြင်မှု စသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများသည် NSSA အဖွဲ့အား ပိုမို အားကောင်းခိုင်မာလာစေရေး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်သားထု ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကြပ်စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ရေးတို့ကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

About Myantrade

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolores distinctio incidunt recusandae consequatur similique sint quos dolorem asperiores voluptates porro, fuga, adipisci error maiores temporibus perspiciatis cumque dolorum perferendis optio.

aboutus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum tempore iusto voluptates quo quas, est alias voluptas aliquam in quam necessitatibus vitae ipsum accusantium? Nisi, aliquid nesciunt. Laudantium, excepturi velit! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Accusantium illo ea nam repellendus tempora laudantium, quod quos, vitae natus expedita provident numquam hic assumenda tempore quaerat tenetur maxime sapiente corrupti. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Qui minima expedita nihil illo consequuntur a, architecto ducimus reiciendis aperiam pariatur ipsa quisquam facilis eos. Velit magnam impedit sed harum necessitatibus. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis qui vitae cum est, aut porro, dolore sapiente dolores sint ex iure tenetur ducimus et odit blanditiis soluta, sequi amet similique? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius sit totam veritatis cupiditate in rerum illum facere harum repudiandae delectus ut esse perferendis, autem non dolorum explicabo sint, consequatur et.