วิสัยทัศน์ของเรา

ปัจจุบันมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้ให้การสนับสนุนเด็กไทยและปรัชญาของมูลนิธิฯ คือการให้เยาวชนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี และทำให้ทุกความพยายามมั่นใจว่า แต่ละโครงการของมูลนิธิฯ มีผลต่อความมั่นคง และมีความหมายในชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญ ประการหนึ่ง ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง

2000

เด็กยากไร้ที่ได้รับการศึกษา

90

โรงเรียนที่ช่วยเหลือ

2554

เป็นปีที่ก่อตั้ง

4

โครงการหลัก

ความเห็นที่มีต่อมูลนิธิ

สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนโดย

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน